- Chào các bạn.
Đây là một vài Cách tăng điểm DK mà mình sưu tập đươc và chia sẻ cho mọi người cùng nghiên cứu !

**Cách tính lực tay, hú máu
- Damage vật lý max = STR/5
- Damage vật lý min = STR/7

Chốt: STR tăng các mốc: 12k -24k -36k- 48k - 60k mạng lại lực tay hoàn hảo nhất

- Phần trăm tăng damge skill quay kiếm, hút gió: ENE/10 (max là gấp 10)
- Phần trăm tăng lượng máu tối đa: ENE/10 (max là 90%)

Chốt lại: ENE max 8000 là có tăng nữa cũng không tăng thêm máu và damge
**Ví dụ:
1. Dòng 1: Sát thủ
- Kiến nghị tăng điểm chuẩn với 50k point:
+ Str 24k
+ Agi 8k
+ Vit 10k
+ Ene 8k


2. Dòng 2: Trâu bò phản damge.
- Kiến nghị tăng điểm chuẩn với 50k point:
+ Str 12k
+ Agi 8k
+ Vit 22k
+ Ene 8k